หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนที่สนใจ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  สมัครเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่  1 - 4 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกช่วยปฎิบัติราชการ  จะได้รับอัตราค่าตอบแทนตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0709.7/ว 34  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reo๑๑.moe.go.th  หรือโทรศัพท์สอบถามคุณบุบผา หมัดอาด้ำ 089-869-2817