หน่วยงานภายใน

 

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมแนะแนว 

 .........................................................................................................