หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     

 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - เกาหลี - มลายู - เวียดนาม   

แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - ภาษาเยอรมัน  

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  ลำดับที่ และหมายเลขห้องรายงานตัว ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดห้องรับรายงานตัว  

***ให้นักเรียนมารายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

............................................................................................................