หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  ลำดับที่ และหมายเลขห้องรายงานตัว ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดห้องรับรายงานตัว  

***ให้นักเรียนมารายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  

ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)  

.........................................................................................................................