หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ  หมายเลขห้องสอบ และอาคารสอบ
ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

ตารางสอบ   

รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

รายชื่อนักเรียนทั่วไป 

***ผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดักล่าว ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบ***
------------------------------------------------------------------------------------------