หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการ SMA

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปิ่นเกรียงไกร ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์