หน่วยงานภายใน

 

 

แบบบันทึกกิจกรรม PLC

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC )