หน่วยงานภายใน

แบบบันทึกกิจกรรม PLC

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC )