หน่วยงานภายใน

 

 

แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

 วันที่ 27 มีนาคม 2561     ม.1 - ม.3         ณ ห้องโสตฯ วิทยาศาสตร์ (2402)

                                  เวลา 08.30 - 10.00 น.  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)
                                  เวลา 10.00 - 12.00 น.  ติดต่อครูประจำวิชามอบหมายงาน
ตามแนบ วผ.8/3 ส่งที่งานวัดผลในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561     ม.4 - ม.6         ณ ห้องโสตฯ วิทยาศาสตร์ (2402)

                                  เวลา 08.30 - 10.00 น.  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)
                                  เวลา 10.00 - 12.00 น.  ติดต่อครูประจำวิชามอบหมายงาน
ตามแนบ วผ.8/3 ส่งที่งานวัดผลในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้ำ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

งานวัดและประเมินผล