หน่วยงานภายใน

 

 

แจ้งปิดโรงเรียนและการทดสอบ O-NET

- ด้วยระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนกำหนดให้มีการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอปิดโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว

- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนในเวลา 09.00 น. และสอบเสร็จในเวลา 14.30 น. ของทุกวัน ให้นักเรียน นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลักมาด้วยในวันสอบ

 รายละเอียด