หน่วยงานภายใน

 

 

การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม Pre O-NET

การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม Pre O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. อ่านรายละเอียด/ตารางสอบ