หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์

๑.ส่งรายงานโครงงานทุกประเภท ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ เล่ม ที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๒. ประชุมคณะกรรมการโครงงานทุกประเภท วันที่ ๓ ตุลาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา