หน่วยงานภายใน

 

 

ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย (PISA)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย และพัฒนาระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่าน การเขียน รู้เรื่องการอ่าน (PISA) รายละเอียด