หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการคัดเลือก และผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

1. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทุกแผนการเรียน    

*** ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียน จะมาเรียกร้องภายหลังมิได้ ***

2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาทั่วไป  

*** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกแผนการเรียน รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียน จะมาเรียกร้องภายหลังไม่ได้ ***

3. ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาทั่วไป  

4. ประกาศผลโรงเรียนเครือข่าย
    โรงเรียนรัตนพล 
    โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา