หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ผลคะแนนสอบนักเรียนทั้งหมด 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกประเภท ไปรายงานตัวเข้าเรียน  ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ นักเรียนที่ไม่ไป
รายงานตัว ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
การเข้าเรียน จะมาเรียกร้องขอเข้าเรียนในภายหลังไม่ได้  

------------------

โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
โรงเรียนรัตนพลวิทยา 
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
โรงเรียนคูเต่าวิทยา