หน่วยงานภายใน

การสอบข้อสอบกลาง ม.1และ ม.2 ปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กำหนดให้มีการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กำหนดสอบ ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม 

สารลานไทร