หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศการเข้าค่ายพักแรม และตารางติว O-Net

ประกาศจากโรงเรียน     

1. การอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ให้นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับบ้าน ทำงานที่ครูมอบหมาย อ่านหนังสือ ทบทวนการเรียน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6 และ 3/10-3/12 ให้มาติว O-Net ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

3. วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 

โรงเรียนฯ จะทำการเปิดเรียนตามปกติ ในวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 

ดาวน์โหลด  หนังสือเข้าค่ายพักแรม     
                ตารางติว O-Net