หน่วยงานภายใน

 

 

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 2

ตารางสอน แต่ละกลุ่มสาระ 

แนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลพเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม