หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศ สทศ. การจัดสอบรอบพิเศษ

สทศ. ประกาศจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด