หน่วยงานภายใน

หนังสือแจ้งผู้ปกครองและตารางสอบ O-NET

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และตารางสอบ O-NET  รายละเอียด