หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศปิดโรงเรียน

 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันหยุดอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการ ประจำปี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันตรุษจีน เป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื่อสายจีน โรงเรียนจึงประกาศปิดโรงเรียนในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑ วัน โดยนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านประกาศ