หน่วยงานภายใน

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คนละ 210 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คนละ 230 บาท