หน่วยงานภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-yorsor'61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-yorsor'61 จัดสอบในวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบ ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย รายละเอียดผังอาคาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

**หมายเหตุ** ผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หน่วย  อ่านรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 โครงการ SMA

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMA ประจำปีการศึกษา 2561  อ่านรายละเอียด