หน่วยงานภายใน

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางเรียน ง 21101  และ ง 21102

----------------------------

ตารางสอน (คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผล)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
งานแนะแนว