หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการ SMA

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปิ่นเกรียงไกร ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ PRE-YORSOR'62

ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'62    

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  เรื่อง ผลสอบ PRE-YORSOR’62 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกดูรายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 4      
ประถมศึกษาปีที่ 5      

ประถมศึกษาปีที่ 6      

 

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

- ตารางสรุปรายวิชาเพิ่มเติมและพื้นฐาน 
- ตารางเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 

ตารางเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ม.1           ชั้น ม.2           ชั้น ม.3 
ชั้น ม.4           ชั้น ม.5           ชั้น ม.6 

 ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
งานแนะแนว