หน่วยงานภายใน

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 

เอกสาร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน

คำอธิบายประกอบ

 

แบบฟอร์มการขอซื้อ/ขอจ้างพัสดุ

ดาวน์โหลดเอกสาร