หน่วยงานภายใน

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิรัช บุญนำ                                   -

นายสงบ  มณีพรหม                             2534 - 2543

นายวิทยา  รัตนอรุณ                            2543 - 2549

นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์                     2549 - 2554

นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์                           2554 - 2558

นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย                            2558 - 2559

นายเกษม  ทองปัญจา                          2559 - ปัจจุบัน