หน่วยงานภายใน

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปตรี  และดอกจัน
 

 
ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดอกจัน หมายถึง ตราสัญลักษณ์เดิมของโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา คือ
ดอกจัน (สันนิษฐานว่าเป็นการให้พ้องกับชื่อ นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     สู่มาตรฐานสากล
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 

สีประจำโรงเรียน
กรมท่า-เหลือง
กรม่า หมายถึง ความหนักแน่น มั่นคง ในการสร้างความดี
เหลือง หมายถึง ความสว่างนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง