หน่วยงานภายใน

 

 

Visitors Counter
651377
TodayToday834
This_WeekThis_Week6302
This_MonthThis_Month9174
All_DaysAll_Days651377

ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

      โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487  โดยนายจันทร์สมบูรณ์กุล     ซึ่งเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ในสมัยนั้น  กระทรวงศึกษาธิการได้ขนานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ โดยมีคุณครูฉลวย  ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอักษรย่อ  “สข 4” และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจันทร์  สมบูรณ์กุล
     พ.ศ.  2509  ได้ยุบรวมกับโรงเรียนหาดใหญ่  (โรงเรียน ม.ชาย)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดโรงเรียนเป็นแบบเรียนร่วม (สหศึกษา)  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)  โดยใช้สถานที่โรงเรียนหาดใหญ่เดิมเป็นที่จัดการเรียนการสอน  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จึงถูกใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
และต่อมาจึงได้จัดทำเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     17   มกราคม   พ.ศ. 2534  ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ “หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา”
 โดยใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา เดิม มีนายวิรัช บุญนำ   รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน  200 คน โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     20 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาให้แต่งตั้งนายสงบ  มณีพรหม รักษาการครูใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

     พ.ศ. 2535   ได้แยกการบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่และบุคลากรออกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ส่วนการเรียนการสอนยังคงเรียนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้จัดสรรอัตราครู มาให้   6   คน  และมีครูมาช่วยราชการ 10  คน รวมเป็น   16   คน

     พ.ศ. 2539  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้แยกมาบริหารจัดการหมดทุกด้านเป็นอิสระ โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็น อาคารเรียนชั่วคราว

     พ.ศ. 2543  นายวิทยา  รัตนอรุณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนและบุคลากรมีผลงานระดับชาติ   เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจอย่างกว้างขวาง 

     พ.ศ. 2549 นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่   27  มกราคม 2549 ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นโรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายและสมาคมศิษย์เก่า  โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ  จนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีความพร้อมสูงเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นที่ยอมรับของชุมชน

     พ.ศ. 2554 นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 

     ปัจจุบัน นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิรัช บุญนำ                                   -

นายสงบ  มณีพรหม                             2534 - 2543

นายวิทยา  รัตนอรุณ                            2543 - 2549

นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์                     2549 - 2554

นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์                           2554 - 2558

นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย                            2558 - 2559

นายเกษม  ทองปัญจา                          2559 - ปัจจุบัน


 
 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปตรี  และดอกจัน
 

 ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดอกจัน หมายถึง ตราสัญลักษณ์เดิมของโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา คือ
ดอกจัน (สันนิษฐานว่าเป็นการให้พ้องกับชื่อ นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 

สีประจำโรงเรียน
กรมท่า-เหลือง
กรม่า หมายถึง ความหนักแน่น มั่นคง ในการสร้างความดี
เหลือง หมายถึง ความสว่างนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

  

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔

พันธกิจ  (Mission Statement) 

พันธกิจที่ ๑  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

พันธกิจที่ ๒  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์  รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

พันธกิจที่ ๓  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 

พันธกิจที่ ๔  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีสมรรถนะที่เป็นสากล และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ ๕  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจที่ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

เป้าประสงค์ ( Corporative Objective) 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีภูมิคุ้มกันจากภัยใน รูปแบบใหม่ 

๓. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 

๔. ครูมีขีดความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะที่เป็นสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๖. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 กลยุทธ์( Strategic) 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๔. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

๕. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

เพลงประจำโรงเรียน มาร์ช ญ.ส.

คำร้อง / ทำนอง อ.วิสาร  สุทธิสว่าง

เราหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ใฝ่ศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เยาวชนชาติเชื้อไทย  ให้มีความรุ่งเรือง  เราชาวหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
กรมท่าเหลืองศักดิ์ศรีในแดนลานไทร
คุณธรรมนำก้าวไกลระเบียบวินัย รักสามัคคี  ชาติและองค์กษัตรา 
ศาสนาเทิดทูนยึดมั่นรูปตรีเป็นศรีคู่ดอกจัน ผูกพันร้อยรวมดวงมาลย์กุลกันยา
รักษาความอ่อนหวาน บุรุษกล้าหาญสมบูรณ์กายใจสร้างชื่องดงามตลอดไป
เลื่องลือไกล  สมบูรณ์กุลกันยา  
สมบูรณ์กล้าแกร่ง  เราร่วมแรงในการกีฬา รักในพลานำชีวาสู่ความสดใส
หลอมรวมน้ำใจก้าวไปมุ่งนำชัยมา
ร่มไทรร่มรื่น  แผ่กิ่งยืนปกปักรักษา สมบูรณ์กุลกันยาจะรักษาในเกียรติศักดิ์ศรี
ชีวิตยอมพลีเรา ญ.ส. สามัคคี  เรา ญ.ส. สร้างความดี  ไว้นิจนิรันดร์

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกษม ทองปัญจา

สารลานไทร

ลิ้งค์ภายนอก