หน่วยงานภายใน

 

 

Visitors Counter
650253
TodayToday1024
This_WeekThis_Week5178
This_MonthThis_Month8050
All_DaysAll_Days650253

ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

      โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487  โดยนายจันทร์สมบูรณ์กุล     ซึ่งเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ในสมัยนั้น  กระทรวงศึกษาธิการได้ขนานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ โดยมีคุณครูฉลวย  ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอักษรย่อ  “สข 4” และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจันทร์  สมบูรณ์กุล
     พ.ศ.  2509  ได้ยุบรวมกับโรงเรียนหาดใหญ่  (โรงเรียน ม.ชาย)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดโรงเรียนเป็นแบบเรียนร่วม (สหศึกษา)  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)  โดยใช้สถานที่โรงเรียนหาดใหญ่เดิมเป็นที่จัดการเรียนการสอน  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จึงถูกใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
และต่อมาจึงได้จัดทำเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     17   มกราคม   พ.ศ. 2534  ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ “หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา”
 โดยใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา เดิม มีนายวิรัช บุญนำ   รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน  200 คน โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     20 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาให้แต่งตั้งนายสงบ  มณีพรหม รักษาการครูใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

     พ.ศ. 2535   ได้แยกการบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่และบุคลากรออกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ส่วนการเรียนการสอนยังคงเรียนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้จัดสรรอัตราครู มาให้   6   คน  และมีครูมาช่วยราชการ 10  คน รวมเป็น   16   คน

     พ.ศ. 2539  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้แยกมาบริหารจัดการหมดทุกด้านเป็นอิสระ โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็น อาคารเรียนชั่วคราว

     พ.ศ. 2543  นายวิทยา  รัตนอรุณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนและบุคลากรมีผลงานระดับชาติ   เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจอย่างกว้างขวาง 

     พ.ศ. 2549 นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่   27  มกราคม 2549 ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นโรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายและสมาคมศิษย์เก่า  โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ  จนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีความพร้อมสูงเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นที่ยอมรับของชุมชน

     พ.ศ. 2554 นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 

     ปัจจุบัน นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกษม ทองปัญจา

สารลานไทร

ลิ้งค์ภายนอก