หน่วยงานภายใน

ข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนทราย-แหลมประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  3. ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)