หน่วยงานภายใน

ข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายบ้านหนองคู ถึง บ้านหนองคอนไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงดินลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านโคกยาว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง

  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงดินลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแก้ว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)