หน่วยงานภายใน

 

 

เกียรติบัตร ผลการสอบ O-Net

 

O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ 

O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ 

O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย