หน่วยงานภายใน

แบบรายงานผลการพัฒนาด้วยระบบ Tepe Online

แบบรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Tepe Online ขอให้ครูที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบดังกล่าวแล้ว ตอบแบบรายงานผล ดังเอกสารแนบด้วย  แบบรายงาน