หน่วยงานภายใน

กำหนดการเรียนการประเมินผลภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๘ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

"กำหนดการเรียนการประเมินผลภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ"

เทเบิลเทนนิส ม.5
พลศึกษา ม.2
พลศึกษา ม.3
ฟุตซอล ม.3
สุขศึกษา ม.3
สุขศึกษา ม.4
สุขศึกษา1 ม.1
สุขศึกษา3 ม.2