หน่วยงานภายใน

 

 

Visitors Counter
646945
TodayToday216
This_WeekThis_Week1870
This_MonthThis_Month4742
All_DaysAll_Days646945

ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปตรี  และดอกจัน
 

 ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดอกจัน หมายถึง ตราสัญลักษณ์เดิมของโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา คือ
ดอกจัน (สันนิษฐานว่าเป็นการให้พ้องกับชื่อ นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 

สีประจำโรงเรียน
กรมท่า-เหลือง
กรม่า หมายถึง ความหนักแน่น มั่นคง ในการสร้างความดี
เหลือง หมายถึง ความสว่างนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

  

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔

พันธกิจ  (Mission Statement) 

พันธกิจที่ ๑  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

พันธกิจที่ ๒  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์  รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

พันธกิจที่ ๓  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 

พันธกิจที่ ๔  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีสมรรถนะที่เป็นสากล และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ ๕  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจที่ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

เป้าประสงค์ ( Corporative Objective) 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีภูมิคุ้มกันจากภัยใน รูปแบบใหม่ 

๓. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 

๔. ครูมีขีดความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะที่เป็นสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๖. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 กลยุทธ์( Strategic) 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๔. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

๕. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกษม ทองปัญจา

สารลานไทร

ลิ้งค์ภายนอก